Roberto Oshiro

Foto: Fabio Tieri Tratamento: Double K